Βιώσιμο Χαλάνδρι
Η συμμετοχική Ατζέντα 21 ως μοχλός ενεργοποίησης της ΑΑ στο Χαλάνδρι>Βήματα και στρατηγικές της τοπικής Ατζέντα 21 στο Χαλάνδρι>Βιώσιμο Χαλάνδρι>

  

Βιώσιμο Χαλάνδρι

Ο νέος σχετικά όρος, της Αειφόρου και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά στα κείμενα συνεδρίων κορυφής της Habitat-Agenda του ΟΗΕ, δίνει δυναμικά την διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης στον κατεξοχήν χώρο του 21Ο αιώνα, που δεν είναι άλλος από την πόλη.

 

Η έννοια της βιωσιμότητας αποτελεί σε πολλά προγράμματα του δήμου Χαλανδρίου1 αντικείμενο αναζήτησης στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης και της ολικής διασύνδεσης μεταξύ της διαλεκτικής σχέσης των διάφορων αειφορικών συστημάτων που απορρέουν από την συμβίωση του ανθρώπου με τον περιβάλλοντα χώρο του, υπό κανόνες συμπληρωματικής παραγωγικής συνύπαρξης και όχι ανταγωνιστικού και καταναλωτικού εξαναγκασμού.

 

Η συγκεκριμένη επίτευξη του σκοπού της ΑΑ, προϋποθέτει την εφαρμογή σε μια σειρά από επιμέρους στόχους, όπως:

q       Ανάδειξη των συγκριτικών, γεωστρατηγικών, παραγωγικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων των εκάστοτε περιοχών της χώρας

q       Στήριξη οικονομικής,  κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνοχής

q       Διευκόλυνση – βελτίωση συνθηκών αειφόρου αστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα από την προσαρμογή στα νέα δεδομένα

q       Ισόρροπη, ήπια και συντονισμένη οικιστική ανάπτυξη με μείωση των επιπέδων θορύβου και ακτινοβολίας

q       Ενεργή συμμετοχή των τοπικών αστικών κοινωνιών, στην διαμόρφωση του σχεδιασμού, για την διασφάλιση του μέλλοντος των επόμενων γενεών 

 

Η υιοθέτηση των συγκεκριμένων ολοκληρωμένων2 πρακτικών της Ατζέντα 21 στη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος συντελεί στην αποφυγή του «αστικού άγχους» και βοηθά στην διαμόρφωση μακρόπνοης θεώρησης για την αειφόρο ανάπτυξη του Χαλανδρίου.

 

Μέσω της Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης ο Δήμος Χαλανδρίου θέτει σε εφαρμογή μια σειρά από μακροχρόνια θέματα, όπως:

§         Την  προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού του ρόλου.

§         Την  αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων.

§         Τον περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.

§         Το  συντονισμό των υπηρεσιών και των Δομών του, τον σαφή προσδιορισμό και τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την προώθηση του εσωτερικού μετασχηματισμού των Ο.Τ.Α.

§         Την επίσπευση τη ωρίμανσης και υλοποίησης των δράσεων.

§         Την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και την αύξηση ελέγχου.

 

Η κατάρτιση αειφορικών εφαρμογών φιλικών προς το περιβάλλον και τον Άνθρωπο θα πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη όπως αυτό συμβαίνει σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ (Γερμανία, Σουηδία, Δανία). Παράλληλα, να εφαρμοστεί η πολιτική των «μικρών βημάτων», όπου με μικρές παρεμβάσεις, όπως π.χ. με την προώθηση των διπλών τζαμιών και την τοποθέτηση σωστής μόνωσης σε οικοδομές, μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι 35 %, με αποτέλεσμα η απόσβεση της επένδυσης, να γίνεται μέσα σε λίγα χρόνια3  με παράλληλη μείωση των  ρίπων στην πόλη.

 [1]  Βλ. πρόγραμμα Habitat Agenda,“Ολοκληρωμένο τοπικό πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης, σε εφαρμογή της    HABITAT AGENDA της περιοχής του συνδέσμου Β-Α Αθήνας που περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια των Δήμων Χαλανδρίου, Αγ.Παρασκευής , Χολαργού, Παπάγου, Νέου Ψυχικού, και Φιλοθέης“.

[2] Αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και του ΟΗΕ, έχουν θεσμοθετήσει ή έχουν θέσει σε λειτουργία μηχανισμούς προκειμένου να απαιτήσουν ολοκληρωμένη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος (Βλέπε: Αυστρία, Γερμανία, Βέλγιο (Φλάνδρα), Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Νορβηγία, Σλοβενία)

[3] Έχει υπολογιστεί ότι, μια μείωση της τάξης του 15%, η οποία με μικρά αλλά σταθερά βήματα και μικρές προσπάθειες είναι πραγματοποιήσιμη, αποφέρει στο κοινωνικό σύνολο, εκτός της οικολογικής οφειλής, οικονομικό κέρδος της τάξης του 7,5 εκατομμύρια Ευρώ τον χρόνο.