Η Τοπική Διάταξη (Ατζέντα 21) ως μοχλός προώθησης της Στρατηγικής
Η Συμμετοχική Στρατηγική της Αντζέντα 21 και η Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη στην Ελλάδα του 21ου αιώνα>Η Τοπική Διάταξη (Ατζέντα 21) ως μοχλός προώθησης της Στρατηγικής>

  

Η Τοπική Διάταξη (Ατζέντα 21) ως μοχλός προώθησης της  Στρατηγικής  της Αειφόρου Ανάπτυξης

Ενώ πολλοί βλέπουν την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στο πεδίο της τοπικής κοινωνίας και μιλούν και στην Ελλάδα για εφαρμογή της Ατζέντα 21 και της Αειφόρο και βιώσιμης Ανάπτυξης, ωστόσο ο καθένας ερμηνεύει την έννοια αυτή όπως νομίζει και όπως του ταιριάζει και λίγοι είναι τελικά αυτοί που γνωρίζουν την ακριβή έννοια του όρου και την σωστή πρακτική της εφαρμογή. 

Βασικός στόχος - που αποτελεί και κεντρικό άξονα της παρούσας προσπάθειας - είναι η εμπεριστατωμένη και σωστή μεταφορά και εφαρμογή της Αειφόρου Ανάπτυξης1, μέσω της ολοκλήρωσης του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης ΑΑ ανεξάρ­τητα από το γεγονός της συγκρότησης ενός ειδικού επιχειρησιακού και τεχνοκρατικού προγράμματος.

Η χρησιμότητα του συγκεκριμένου σχεδίου αειφορικής πράξης και δράσης που θα πηγάζει από την διεξαγωγή Ατζέντα 21 μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη στην τοπική κοινωνία:
·        Πρώτον,για την ίδια διαδικασία διαπραγματευτικής ικανότητας της πόλης, αφού πλέον όπως θα πρέπει να ειναι   της πάση γνωστό,η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίδει ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση στη διάσταση της ΑΑ
·        Δεύτερον, συμβάλλει στη θεμελίωση προτάσεων διαφόρων μέτρων ΑΑ που μπορεί να ενταχθούν στα επί μέρους τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα. Η ένταξη των μέτρων αυτών δεν είναι αποσπασματική και τυχαία αλλά υποστηρίζεται από ένα πλέγμα συνεκτικών δράσεων που όλες μαζί βοηθούν στη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου ΑΑ.


Τρίτον, μπορεί να αποτελέσει το βασικό πλαίσιο υποστήριξης αποφάσεων για δράσεις / μέτρα Βιώσιμης (Αστικής) Ανάπτυξης, που μπορεί να ενταχθούν π.χ. στο ΕΠΠΕΡ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον) αλλά και σε άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες (π.χ. URBAN ΙΙ) ή ακόμη και σε εθνικές πολιτικές για την ΑΑ των ελληνικών πόλεων (Εθνική χρηματοδότηση από ΠΔΕ2, ΕΤΕΡΠΣ3 κα.).[1] Από εδώ και στο εξής η Αειφόρο Ανάπτυξη θα υποδηλώνεται στο παρόν κείμενο με την συντομογραφία ΑΑ.

[2] ΠΔΕ= Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων

[3] ΕΤΕΡΠΣ= Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών Πολεοδομικών Σχεδίων